فیلم/ گل اول پرسپولیس به سپاهان توسط نعمتی

مشرق نیوز :

https://dailybulletin.ir/15/05/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%af%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%86%d8%b9%d9%85/