منبع ایرانی: طرح توافق موقت همچنان در دستور کار تیم ایرانی نیست

خبرگزاری تسنیم :

https://dailybulletin.ir/22/01/2022/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3/