ترجمه رساله اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا در هفتمین پله نشر ایستاد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، نشر مولی هفتمین چاپ «ترجمه رساله اتحاد عاقل و معقول» ملاصدرا و ترجمه علی بابایی را با شمارگان ۱۱۰ نسخه، ۶۵ صفحه و بهای ۲۵ هزار تومان منتشر کرده است.

چاپ پیشین این کتاب سال ۹۸ با شمارگان ۱۱۰ نسخه و بهای ۱۵ هزار تومان منتشر شده بود. کتاب شامل دو قسمت کلی است:‌ «اتحاد عاقل به معقول» و «عقیل بسیط کل المعقولات است. تعقل شی با عقل فعال اتحاد می‌یابد.»

قاعده «اتحاد عقل و عاقل و معقول» از ابتکارات فلسفی ملاصدرا، فیلسوف ایرانی سده ۱۱ هجری، است. وی معتقد است در تکوین شناخت، قوه شناخت و شخص ادراک‌کننده (مدرِک) و موضوع ادراک‌شونده (مدرَک)، سه چیز مستقل از یکدیگر نیستند. در هر عمل شناخت، وجودی پدید می‌آید که در همان حال که نوعی وجود شیء ادراک‌شونده است در ظرف ادراک، نوعی وجود برای نفس ادراک‌کننده هم هست. نفس ادراک‌کننده این وجود را، که فعل خویش است، به وسیله قوّه فاعله ادراکی خویش آفریده است. این قوّه ادراکی، در حقیقت، خود نفس در مرتبه فعل و تأثیر است.

ترجمه رساله اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا در هفتمین پله نشر ایستاد