مجموعۀ رسائل ابن سینا منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مجموعۀ رسائل (۱)»، چهارمین مجلد از مجموعۀ آثار ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

مقدّمه، تحقیق و تصحیحِ این اثر توسط مقصود محمدی نگاشته شده و ویراستاران علمی و زبانی آن سیّدحسین موسویان و سیّدمحمود یوسف‌ثانی هستند.

مجموعۀ رسائل (۱) چهارمین مجلد از مجموعۀ آثار ابوعلی حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا است که ذیل کلان‌طرح «تصحیح علمی- انتقادی مجموعۀ آثار حکمی و فلسفی ابن‌سینا» منتشر شده است.

هدف این مجموعه به دست دادن چاپ انتقادی از کلیۀ آثار فلسفی شیخ‌الرئیس براساس ضوابط علمی تصحیح متون است. کوشش می‌شود که تصحیح هر متن با شناسایی و ارزیابی بیشترین نسخ موجود آغاز شود و با طبقه‌بندی و یافتن ارتباط‌های خویشاوندی میان آن‌ها همراه باشد، به طوری که متن مصحح نه تنها در حد امکان به متنی که ابن‌سینا فراهم آورده نزدیک باشد بلکه مقدمه‌های مصححان موضوع متن و مباحث اصلی آن و سیر آن مباحث آن را روشن کند و سرگذشت متن و تغییراتی که در طی قرون در آن راه‌یافته است نیز در سازوارۀ انتقادی منعکس شود. از این رو سعی می‌شود که کار تصحیح به محققانی که در موضوع تخصص دارند سپرده شود و نیز ملاک‌های صوری یکسانی در همۀ مجلدات این مجموعه رعایت شود.

از ابن سینا آثار و تألیفات فراوانی ــ چه به صورت کتاب جامع و چه به صورت رساله ــ به‌جای مانده است. بیشتر این تألیفات به دست ما رسیده و بسیاری از آنها نیز منتشر شده‌ است. رساله‌های حاضر در این مجموعۀ رسائل، از جمله معدود رسائل ابن‌سینا است که تاکنون تصحیح و منتشر نشده بود. این رساله‌ها در واقع تک‌نگاره‌هایی هستند که دربارﮤ موضوعات خاص و معیّن به نگارش درآمده‌اند. این رساله‌ها به ترتیب عبارت‌اند از:

رسالۀ «المجالس السبعة»

رسالۀ «فی خطأ من قال: إنّ الکمّیّة جوهر»

رسالۀ «الفضاء»

رسالۀ «فی خطأ من قال: إنّ کمّیّة جوهریّة»

کتاب «مجموعۀ رسائل (۱)» ابن سینا با مقدّمه، تحقیق و تصحیح مقصود محمدی و قیمت ۵۰ هزار تومان توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

مجموعۀ رسائل ابن سینا منتشر شد