عناوین و ترکیب کمیسیون‌های تخصصی دولت تغییر کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هیأت وزیران در راستای رفع مشکلات ناشی از عضویت اعضای هیأت دولت در بیش از یک کمیسیون دولت (از جمله در حصول حد نصاب رسمیت جلسات) و نیز با توجه به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تمرکز بررسی پیشنهادات مربوط به توسعه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و پیشنهاد برخی از اعضای هیأت وزیران در اصلاح عناوین برخی کمیسیون‌ها، با اصلاح ترکیب و عناوین برخی از کمیسیون‌های هیأت دولت موافقت کرد.

عناوین و ترکیب کمیسیون‌های تخصصی دولت تغییر کرد